Valu allosas belly simt

Kaivola-Bregenhøjlt, mis käsitlevad mõistatuste üldteoreetilisi küsimusi, folkloorset käibimist, kogumist ja uurimist Soomes jm. Matyushenko Soole obstruktsioon on raske patoloogia, mis seisneb soole sisu läbimise täielikus rikkumises. Frans Äimä uurimusest Tütarsaare murde foneetika kohta ning Julius Mägiste uurimusest Rosona Eesti Ingeri murde pääjooned , kust on saadud 83 Eesti-Ingeri alalt Kalliverest ja kreekakatoliiklikust Vanaküläst pärit mõistatust. Edasi on mõistatused jagatud ks jooksvalt nummerdatud tüpoloogiliseks üksuseks, üksiktekste on raamatus hoopis rohkem, väiksem variaablus on eristatud täheliste sümbolitega. Soome ja eesti mõistatuste allikmaterjalid on üheksa FLR-rahva omadest suurimad ja ligikaudu ühesuurused: eesti mõistatuste tüpoloogilises kartoteegis on ühtekokku u teksti vt.

Kyrölä Teine soome uurija Aarni Penttilä on a. Mõlemad näitesarjad on varustatud ka soomekeelse tõlkega. Damberg ndate aastate teisel poolel jõudsid vepslased Andreev jt. Liivlase Pētõr Dambergi koostatud Jemakīel lugdõbrāntõz.

Skūol ja kuod pierast. Liivlaste mõistatusi ja muid folklooritekste on rohkesti üles kirjutanud Eesti Rahvaluule Arhiivi esimene juhataja Oskar Loorits. Mõistatused on talletatud kogumismatkadel aastailpõhiliselt siiski ndail, kokku st külast.

Splashi müra soolestiku takistusega. Äge soolestiku takistus. Ägeda soolestiku takistuse ravi

Töös osales ka viis kohalikku kaastöölist enamasti õpilasedkes aastail talle mõistatusi kirja panid. Kui Loorits a. Rootsi põgenes, jäi enamik tema liivi materjali Eestisse. Eesti Rahvaluule Arhiivis on Looritsa materjalidest moodustatud omaette kogu LFmilles on kokku mõistatust. Originaalkirjapanekud on sedelitel, need on kartoteegiks korraldanud Loorits ise.

Sedelid on süstematiseeritud külade, iga küla piires kogumisaastate kaupa.

Справочник медицинских препаратов

Bīlenšteinsi Lettische Räthsel ja Latviešu mihklas ; A. Briedise Atmini manu mīklu. Latviešu mīklas ; P. Birkertsi Latvju tautas 20 21 mīklas ; Latviešu tautas mīklas Siinse registri läti paralleelid pärinevad kõik ühestainsast trükisest Alma Ancelāne koostatud antoloogiast Latviešu tautas mīklasmis põhineb rikkalikul käsikirjalisel allikmaterjalil ja kasutab ka varasemaid trükiseid. Antoloogia põhiosa on järjestatud alfabeetiliselt temaatiliste lahendmärksõnade järgi rühmaks, nende sees on tehtud veel suuremaid alajaotusi, vahel toodud ka konkreetsete tekstide lahendusi.

Väljaandes on publitseeritud tüübi numbri all kokku u mõistatust. Ühe numbri allvariandid on tähistatud tähtedega. Raamatu lõpuosas lk on toodud näiteid ka läti keerdküsimustest, riimmõistatustest jm. Enam-vähem kindlalt võib nt. Vibuga kaju on olemas täpne liivi paralleel, siis peaks selle vaste leiduma ka läti arhiivis. Ancelāne kogumiku üks tõlkijaid Kristi Salve on avaldanud eesti-läti mõistatusparalleelide kohta kaks artiklit Salve ; Sadovnikovi raamatu esitussüsteem on sisuline, selles on nt.

Ühe peatüki piires on mõistatused esitatud lahendmärksõnade kaupa, mis ei järgi täpselt üksiktekstide juures valu allosas belly simt vastuste sõnastust. Edasi on mõistatused jagatud ks jooksvalt nummerdatud tüpoloogiliseks üksuseks, üksiktekste on raamatus hoopis rohkem, väiksem variaablus on eristatud täheliste sümbolitega.

Kõigi mõistatustekstide juures pole lahendusi vist siis on need olnud piisavalt kattuvad lahendirühma tiitligaküll on aga enamasti toodud andmeid kirjapaneku geograafilise päritolu kohta kubermang, kihelkond, küla.

Enamik materjali on Sadovnikovi enda kogutud, kasutatud on aga ka muid käsikirju ja varem ilmunud trükiseid.

Raamatu lõpus on lahenduste alfabeetiline loend. Paraku selgus, et nõukogudeaegsetes trükkides on originaali tublisti u. Enamik tekste on siin registris tsiteeritud a. Allikatena on kasutatud kõiki teadaolevaid trükiseid, sh.

Välja on väidetavalt põletikuline valu kõhu all vaid vähesed mõttelt segased, trükiks sobimatud ja ilmse kirjandusliku algupäraga haruldasemad tekstid. Väljaandes on mõistatust, mis on rühmitatud temaatilisteks peatükkideks, näiteks: Taevas, maa, loodusnähtused ; Vesi, jõed, ojad ; Linnud ; Loomad, inimene ; Talutare ; Riided, kaunistused jne.

Iga temaatilise rühma piires on materjal omakorda liigendatud erinevate lahendmärksõnade kaupa. Mahukas märkuste osa lk toob tsiteeritud tekstide kui ka koostaja poolt leitud lisavariantide allikalühendid. Kasutatud lühendid on avatud nimistus lk Väljaande lõpetab lahenduste register, mis viitab tsiteeritud mõistatuste järjekorranumbritele.

Soome mõistatuste publikatsioonide mõjust eesti arhiivimaterjalile Järgnevas ei tule juttu folklooride vahelisest naturaalsest laenamisprotsessist, mille tõttu soome mõistatuste mõjud näivad tugevaimad olevat just Eesti kirde- ja põhjaosas vt.

Eesti allikmaterjali hulka on sel või teisel põhjusel sattunud aga ka mõningane hulk tekste, mis on lihtsalt soome mõistatuste tõlked, olgu või puudugu neil siis juhtumisi tüpoloogilised vasted eesti folklooris. Üldjuhul pole taolisi tõlkeid köidetes EM I II folkloorsete tekstidena tsiteeritud ega statistikasse arvestatud.

Näiteks on keegi pseudonüümi V. Meelejahutaja oli omal ajal populaarne ja paljuloetud valu allosas belly simt, kust on mõistatusi loetud ja meelde jäetud või ka otse ümber kirjutatud ning seejärel kogumistöö organiseerijatele saadetud. Nurmik oma Neljandas lugemikus toob samuti kümne soome mõistatuse tõlked eesti keelde. Soome tõlgetest johtuvad põhiprobleemid on aga seotud M. Eiseni nimega. Köidete EM I II koostamisel oli puhttekstoloogilistel põhjustel vaja reageerida le mõistatusele, mis leidusid ta üleskirjutuste hulgas kogus SKS, Eisen ja millel näis puuuduvat folkloorne taust ja kvaliteet, kuid mis olid avaldatud Eiseni raamatus Eesti rahva mõistatused Eisen : omaloominguline tekst.

valu allosas belly simt

Alles aastal selgus soome paralleelide otsimise käigus, et need tekstid on tegelikult tõlked Elias Lönnroti raamatust. Seetõttu oli tekkinud vigu Eiseni tekstide kvalifiseerimisel ka tüüpides, kus leidus rahvaehtsaiks loetud kirjapanekuid, kas siis Eiseni tõlgetest sõltumatuid või neist mõjustatuid. Eesti mõistatuste andmebaasis on need vead korrigeeritud. Miks Eisen soome mõistatusi tõlkis ja tõlkeid eesti mõistatustena avaldas, selle kohta võib teha vaid oletusi: ta oli oma selles arengujärgus huvitatud esmajoones uute mõistatustüüpide leidmisest ja avaldamisest ning püüdis eesti mõistatuste tüpoloogilist varu kui tsüstiit on lõhn heauskselt rikastada.

Eiseni Lönnroti-tõlgete tüübinumbrid EM-is on loetletud selle köite valu allosas belly simt lk Läti mõistatustest eesti alliktekstide hulgas EM-i koostamisel tuli tekstikriitiliste vaatluste käigus ilmsiks mitmeid kummalisi tüpoloogilisi samandeid Hurda Rõngu korrespondendi C. EM, eriti aga,, Saadetiste võrdlemine ei andnud põhjust arvata, et saatjad oleksid oma tekste mingist samast allikast maha kirjutanud, seega ei osatud seoste tekketausta tookord seletada.

Kuna Bergi kirjapanekud olid üldse kirjandusemõjulised valu allosas belly simt Lipstoki saadetis sisaldas rohkesti tüpoloogiliselt singulaarset ainest, mida peeti õpilaskoguja omaloominguks, siis võeti nende saadetistest EM-korpusse ainult need tekstid, mille folkloorsust tõendasid ka mõned muud samatüüpsed tugitekstid. Kui Erna Tampere ja Kristi Salve olid tõlkinud Alma Ancelāne läti mõistatuste antoloogia eesti keelde, sai peagi selgeks, et teadmata päritoluga tekstid Bergi ja Lipstoki korjandustes on tegelikult läti mõistatuste tõlked.

Aastal õnnestus Kristi Salvel Olga Lipstokiga abielus Kasak kontakteeruda ning selgus, et ta ema oligi lätlane. Kas laps tõlkis emalt kuuldud läti mõistatused ise või käibisid nad eesti-läti segaperekonna pärimuses juba mõlemakeelsetena, pole võimalik lõplikult selgeks teha.

Üsna tõenäoliselt oli ka keegi C. Bergi informantidest lätlane. Bergil on rahvaehtsaks loetud kirjapanekuid st tüübist, neist le on leitud ka läti vasted, kuid Bergi saadetised sisaldavad läbilõhki üsna streotüüpset, laial alal tuntud ainest keskmiselt kirjapanekut tüübi kohtash. EM,,,jt. Seetõttu on läti faktori kaasamängu neis väljaspool Olga Lipstokiga samatüüpsete garanteeritult lätilike juhtudega raske hinnata. Tekste, millel puuduvad tüpoloogilised vasted eesti allikmaterjalis, kuid leiduvad Alma Ancelāne valimikus, on Bergi kirjapanekute hulgas 25, Lipstokil Tüpoloogiaprobleeme Archer Taylori English Riddles from Oral Tradition Maailmakuulus Ameerika õpetlane Archer Taylorklassikaline filoloog, medievist, germanist, kirjandusloolane, folklorist ja parömioloog, on aastal avaldanud raamatu English Riddles from Oral Tradition, mis kätkeb u.

Taylori raamat on tõesti ka suurepärane inglise mõistatuste väljaanne, kindlasti kõige akadeemilisem ja ammendavam omataoliste hulgas, ning soome Arvoitukset - raamatu autorid ongi seda kasutanud lihtsalt inglise mõistatuste allikana. Raamatu tegelik kapatsiteet on aga suurusjärke võimsam tohutu rahvusvaheline taustmaterjal teeb sellest de facto mõistatuste rahvusvahelise tüübiregistri, mis kohati kasvab üle historiograafilis-teoreetilisteks uurimusteks.

Taylori klassifikatsioon on adopteeritud Argentina folkloristi Robert Lehmann- Nitsche raamatust Adivinanzas rioplatenses Rio de la Plata mõistatused, Süsteemi ülemklassid tuginevad mõistatamisobjektide metafoorsetele liikidele ja järgivad üldjoontes Olemise Suure Ahela kategooriaid: ebamäärast liiki elusolendid; loomad ja nende komplektid; inimolendid ja nende komplektid; taimed; elutud objektid Things ; nimetud objektid, mis on kirjeldatud pelgalt oma tunnusjoonte kaudu füüsilised karakteristikud, värvid, asukohad, püsivus või muutuvus jne.

Comparisons to a Living Creature. Nos II. Comparisons to an Animal. Nos III. Comparisons to Several Animals. Nos IV. Comparisons to a Person. Nos V. Comparisons to Several Persons. Nos VI. Comparisons to Plants. Nos VII. Comparisons to Things. Nos VIII.

Enumerations of Comparisons. Nos IX. Enumerations in Terms of Form or of Form and Function. Nos X. Enumerations in Terms of Color. Nos XI. Enumerations in Terms of Acts. Sellest veelgi alamal sünonüümirühmade või üksiktüüpide tasandil järgnevad kirjed, mille pealkirjad on kallutatud vastama neis sisalduva inglise materjali spetsiifikale kujundileksika, aine hulk, varieeruvuspiirid. Inglise aine ja rahvusvahelise paralleelmaterjali vahelised proportsioonid on kogumiku eri osades suuresti erinevad.

Kui inglise materjal prevaleerib, edastavad inglispärased pealkirjad adekvaatselt rühma või tüübi sisu tavapäraseid inglise tekstide loendeid, mis on korrastatud kujundisemantiliste tunnuste, lahenduste vm. Sagedamini aga ületab alamtasandi kirjete tegelik esmajoones rahvusvaheliste paralleelide arvel tekkiv sisumaht pealkirjade oma ning informatsiooni esitus kujuneb selle rahvusvahelise materjali mõne kujundlik-tüpoloogilise klastri ajaloolis-teoreetiliseks käsitluseks, mis on liigendatud tekstide polüseemia st.

Taylori mõistatusaines, nagu ka EM-i aines ja vist enamik folkloorseid jm. Skaala ühte otsa jääb suhteliselt väike hulk suuri aineklimpe, mis moodustuvad ülisagedasti korduvate tüübituumade ümber ja mille variaablusmaht ületab kaugelt ühe mõistatuse piirid: neis nähtub tavaliselt mingi sisestruktuur, mis ahvatleb liigendama selle põhjal moodustatud klasse veel edasi ja edasi põhitasandist kaugele allapoole.

valu allosas belly simt

Skaala teise otsa jääb suur hulk ainukordselt välgatavaid ainekilde, millel puuduvad igasugused tüpoloogilised sugulased, millega neid kokku grupeerida. Skaala keskosas tekib keskmine hulk keskmise suuruse ja hajuvusega klasse. Valades sellise 25 valu allosas belly simt sagedusjaotusega ainet mingisse ühtlaselt liigendatud aksiomaatilise puu- maatriksivõi jadakujulise süsteemi lahtritesse, täitub abikaasa on valu allosas kõhtu et see on lahtreid ootuspäraselt üle ja üksused, mis sisuldasa peaksid kuuluma ühte, satuvad lahku; teistesse lahtritesse satub veidike heterogeenset ainest; paljud lahtrid jäävad päris tühjaks.

Taylori süsteem on orienteeritud mõistatustekstide tihti väga kitsalt määratletud nominaalseile aktantidele, tehniliselt võttes: mõistatamisobjekte tähistavate metafoorsete substantiivide hüpo- ja hüperonüümiale.

Tegelik empiiriline materjal seevastu sõidab alatihti neist kitsaist raamidest üle ja sunnib Taylorit tegema skrupuloosseid ja raskesti jälgitavaid, kuid paratamatuid ristviiteid, et kokku viia tüpoloogiliste üksuste fragmente, mis on süsteemi eri osadesse sattunud. Mõistatustekstide kujundlike agentide ja lahendite mõistedomeenilise kuuluvuse vahel ei puudu statistilised korrelatsioonid, tsüstiit kuid ma ei taha tualetti need on märksa nõrgemad ja hajusamad kui valu allosas belly simt.

Mõistatuste kujundid on tihedamalt seotud just mõistatamisobjektide predikatiivsete tunnustega. Kui predikatiivsed allkategooriad Vorm ja Funktsioon paiknenuksid liigituse kõrg astmetel, olnuks süsteemi eri osades asuvate tüübifragmentide kokkuviimiseks vajalike ristviidete arv arvatavasti märksa väiksem.

Teisalt lõhkunuks see muutus kindlasti süsteemi ülemklasside praeguse rangelt mõistedomeenilise korrapära. Kuna folkloor on loomult tsensuurivaba, siis võib ta tunduda ateistlikele režiimidele liiga usklik ja usklikele liiga uskmatu, ta võib alatihti võtta kõne alla teemasid ja väljendada seisukohti, mis pole võimudele meelepärased, ta liiglopsakas rahvapärane sõnavara ei kannata pahatihti trükimusta.

Seetõttu on eelmiste sajandite folklooriüllitiste autorid krooniliselt hädas olnud poliitilise ja siivsusliku tsensuuriga ja harjumuspäraselt rakendanud ka enesetsensuuri. Mitmete naljanditüüpide sisuseletus Antti Aarne juturegistrites piirdub ainult lühendiga Obsc.

Matti Kuusi soome vanimate, aastail kirjapandud vanasõnade väljaandes Vanhan kansan sananlaskuviisaus on tekstide problemaatilised osad antud ladina keeles. Ka Taylor on rangelt kõrvaldanud oma raamatust kõik mittesüütute lahenditega mõistatused ja jätnud alles ainult mõned üksused, mille tekstid on kahemõttelised, kuid lahendid süütud ; obstsöönseiks loetud inglise mõistatustele on reserveeritud ainult süsteemi kõige viimane klass Erootilised stseenid Erotic Sceneskus on toodud vastused ja allikalühendid, mitte aga tekste endid.

Kuna teisalt kõik meile teadaolevad mõistatusrepertuaarid de facto kätkevad suurtes hulkades näilisi ja tegelikke obstsöönsusi, siis on Taylori raamatu kasutajal mõistlik nende siivsuskupüüride olemasolu teadvustada, kuid raamatu koguvõimsust silmas pidades oleks üsna kentsakas hakata arutlema, kui mitme promilli võrra taoline moraalitsensuur selle teaduslikku kasutatavust on vähendanud.

Eesti mõistatustes on reduplikatiivsed jm. Kuna Taylor toob oma rikkalikud rahvusvahelised paralleelid põhiliselt ingliskeelsete tõlgetena, siis ei ole siin ka ideofoonide olemasolu märgata.

Selles köites sisalduv FLR-vasteaines jm. Tüpoloogilisi vahekordi Taylori rahvusvahelise aine ja FLR-mõistatuste vahel Kõik senised muljed veenavad meid, et mõistatuste, nagu muudegi folkloorižanride allikmaterjali tüpoloogiline ja semantiline jaotuspilt on veider segu diskreetsusest ja pidevusest.

Nagu tava- ja kujundkeeles üldse, kohtame ka siin rohkeid sünonüümia ja polüseemia ilminguid st. Kujutelm folklooritekstide diskreetsest tüpoloogiast on pooleldi tõde, pooleldi folkloristide illusioon, mille abil oma maailmapilti lihtsustada ja oma elu tehniliselt kergendada.

Juba EM-i eesti allikmaterjalis on rohkesti mingite kujundituumade vm. Kui vaadata eesti ja naaberrahvaste materjali üheskoos, siis süveneb paigutise tüpoloogilise kaose mulje veelgi, ning kui vaadata käesoleva köite FLR-materjali Taylori Euroopa jm. Selles köites on kõik viited Taylori raamatule pimedad, kohati on juhitud tähelepanu ainult mõnedele tekstidele ja kujunditele, mis on FLR-paralleelidele n-ö. Rühmade vahetud pealkirjad edastavad üldjuhul ainult hierarhia madalaima alljaotuse, sellest ülalpoolsemad tulnuks välja lugeda mõnikord kümnete lehekülgede kauguselt ning ruumikulu nende ahelate läbikirjutamiseks oleks ületanud igasugused mõistlikkuse piirid.

Nii näiteks oleks rühmani jõudmiseks tulnud läbida järgmised astmed: Comparisons to Several Peoples lk. Eesti naaberrahvastelt mainitakse ainult selles köites tsiteeritud tekste; kujundite ja vastuste tegelik kombinatoorika nende allikmaterjalis on sellest palju kirevam. Ühel EM-üksusel võib olla vasteid mitmes Taylori rubriigis, vahel osaleb tüübipõimikus nii Taylori kui ka FLR-poolelt mitu üksust, kõige tavalisemalt aga vastab ühele Taylori rühma- või tüübinumbrile mitu EMnumbrit. Taoliste EM-lehvikute tekke üks põhjusi on lihtsalt see, et paralleelide register järgib tehniliselt e e s t i allikmaterjali tüpoloogilist jaotust, kus tekstirühmi on eri mõistatusteks loetud suhteliselt väikeste erinevuste põhjal.

Juba FLR-tasandil, liiati laiema rahvusvahelise aine korral, hakkavad EM-tüübid tihtipeale näima fragmentidena suuremaist tüpoloogilistest klastritest.

Taylori rühm kuulub ülemrühma Üks ihuliige on, teine puudub 1 28 ja on inglise aine põhjal pealkirjastatud Palju silmi, kuid pole suud nina Many Eyes, No Mouth Nose.

Rühma rahvusvaheline paralleelaines esitab aga laiemalt mitmesuguseid saja- tuhande- või paljusilmsena kujutatud objekte, millel puudub suutuse või ninatuse piirang, kuid võib olla mitmesuguseid lisatunnuseid; need mõistatused võivad tähendada nt.

Rühma semantilised piirid on seega nii ebamäärased, et sel tekib kokkupuuteid mitme FLR-tüpoloogilise üksusega. Eesti tüüp EM Mees läheb metsa, sada silma seljas? Eesti Sada silma kuhja luu?

EM ja selle liivi analoog on lätimõjulised üksused, mis kõigil kolmel rahval tähendavad jahu vm. Sõela tähendavad ka saja- või tuhandesilmsed olendid ja asjad, mis esinevad EM eesti, soome ja karjala näidetes. Paljusilmsus võib Taylori süsteemis kuuluda ka ülemklassi Vormilt normaalne, kuid funktsioonilt ebanormaalne ihuliigemille allrühm käib just silmade kohta. Sellesse allrühma sobiks eesti Sada silma, aga ei näe?

EMmillele on leitud liivi ja läti vasted. Valu allosas belly simt tekstid tähendavad peam. Ka Jakob Hurda luuletatud pika eestikeelse riimmõistatuse EM paralleelide hulgas on silmi, mis ei näe soome ja karjala näited tähendavad toobrit, vene omad kala.

Mõistatused asjust, mis käivad, aga ei liigu kohalt Taylorvõivad tähendada pumbakäepidet, teiste masinaosade suhtes liikuvat masinaosa, kaalumärgist a marker of a scalevankriratta telge, kangasuga a weaver s reedraudteed või 28 29 raudteerööbast, tara, ust, kella, kuud, tuult, jõge, meest võrkkiiges, võtit ja lukku, luisku, südant.

Eesti põhivasteks on Käib ööd, käib päevad, ei pääse paigastki? EMmis valdavalt tähendab kella või seinakella, kuid erandjuhtudel ka aega, veskiratast, maakera, vokki vm. Selle rohked paralleeelid viiel naaberrahval käivad valdavalt samuti kella, harvem ka ukse või päikese bakteriaalne tsüstiit naiste ravi. Mõistatused asjust, mis käivad, kuid ei puuduta metsa või maja, või lähevad hääletult vette, käivad hääletult õlgedes vmt.

Taylortähendavad tihti päikest, kuud, varju. Omaette tüübina EM on käsitatud kagueestilisi vorme Lätt lumpi ~ vette, lobaha-ai, lätt mõtsa ~ puhma ~ võssa, kõsaha-ai? Põder kargab põllu peal, jalad maha ei puudu? EM on algselt Eiseni tõlge soome hälli-mõistatusest, mis hilises sekundaarkäibes võib tähendada ka tuult või nõela.

Nagu öeldud, võib tüpoloogiline hajum olla esindatud mitme rühma- või tüübinumbriga nii Taylori kui ka EM-i poolelt. Asjad, mis liiguvad, kuid ei jäta jälge, on Taylori rühmas Moves; Leaves No Track vaikimisi loetud täpsemalt määratlemata elusolenditeks ja võivad tähendada nt.

Selle rühma FLR-põhivasteks on kirde-eesti, soome ja karjala allikais leiduv EMkus jänes, jäär, täkk või mingi kvaasinimega olend nt. Rühm Cannot See esitab Tayloril tiitlijärgselt ebamääraseid nähtamatuid elusolendeid, kuid rühma sissejuhatuses lk. Defineerivaks tunnuseks on jälgijätmatu lõikamine aga Taylori rühmale Cut It; Cannot See the Cut raamatu XI peatükis Loetelud toimingute terminites Enumerations in Terms of Actsmille lähimaks vasteks meil on EM eesti Sõidab, sõidab, teed ei ole, lõikab, lõikab, verd ei ole?

Rühm lk. Jääd mööda jooksva või tantsiva jänese alliteratiivne kujund tuleb ette mitme EMtüübi läänemeresoome paralleelides, nt. EM, Veel korraks välgatab jäljetu liikumine Tayloril ebanormaalse liikumisviisiga inimolendite rühmas Makes No Track lk.

Taylori tüübis Goes to the Wood; Looks Homeward lähevad ebamäärast liiki elusolendid metsa ja vaatavad tagasi kodu poole ning tähendavad peam.

Splashi müra soolestiku takistusega. Äge soolestiku takistus.

Rühmas Faces Backward When Moving loetleb Taylor Kesk-Ameeri- 30 31 ka ingliskeelset materjali kookos puu otsa ronimise kohta, valu allosas belly simt tagasivaatajat on olnud põhjust lugeda inimolendiks.

Eesti ja naaberrahvaste allikais on neile rikkalikult sünonüüme, mille tähendused mahuvad enamasti Taylori loetellu: 1 suurima eesti allikmaterjaliga EMkus mees läheb metsa, kõht kodu poole, mis meil ja läänemeresoome naabritel tähendab valdavalt sääremarju, eesti kirjapanekuis veel ka lassi, lähkrit, leivakotti või -märssi mehe seljas jm.

Rühma on Taylor pealkirjastanud Kõhust sööb, seljast tühjendab Eats with Belly, Voids through Backkuid selle näidete hulgas leidub rohkelt ka muude kehaosade kombinatsioone. Kõikekokku võivad sellised mõistatused tähendada hulka tööriistu, masinaid, mahuteid jm. Verbipaariga sööb situb ja erinevate somaatiliste kombinatsioonidega eesti mõistatustekste, mis tähendavad samuti peam.

Ka naaberrahvaste näidetes on kujundielementide ja lahenduste kombinatsioonid rohked ja suvalised ning seetõttu praktiliselt lahendamatu ka küsimus, millised eesti tekstid on samatüüpsed milliste naaberrahvaste omadega, millised millistega aga eritüüpsed.

Sarja kuuluvate EM-numbrite loend tervikuna on järgmine: Alt sööb, küllest situb? EM 32 : höövel; Kõhust sööb, seljast situb? EM : peam. EM : veski, käsikivi vm. EM : vähk, hekslimasin; Sealt, kust sööb, sealt situb? EM : puur, leiliviskamine, vaat vm. EM : meil ja naabreil peam. EM : veski, vokipool; Suust sööb, suust situb?

EM : püss, pudel vm. Mitmed tunnused sobivad iseloomustama mitmeid eri lahendobjekte, seetõttu on ka vastuste sünonüümia suur ning teadlike valikute ja eksimuste piirid hägused. Osa jaluta liikuvaid objekte on Tayloril ebamääraste elusolendite rühmas Moves without Legs ja need võivad tähendada tigu, madu, kella, jõge või vett, pilvi, tuld, päikest, tuult, tuuleveskit, tainast, vagunit või rongi, triikrauda, palli, raha, kuuli, kirja või humalaid.

Tiivutute, kuid lennuvõimeliste elusolendite kujundid paiknevad eraldi rühmades Flies High and Low without Wings Feet ja võivad tähendada tuult, suitsu ja tulesädet, pilve, päikesekiirt, tolmu, lund, muret või iha anxietyhullude või kuutõbiste meelt, parti. Kõigis rühmades domineerivad ahelstruktuuriga tekstid, mille paljudel komponentidel polegi Taylori süsteemis tüpoloogilist kodu.

MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE IV:3 EESTI MÕISTATUSED AENIGMATA ESTONICA

See on üks markantseid juhte, kus FLR-ainese jagamine eestipäraste EM-numbrite vahel osutub väga tinglikuks ja problemaatiliseks. Tähendused FLR-rahvastel hajusad: sagedamini pilved ja tuul, kuid ka laev, sõnum, lumi, uks, aeg või kell, kera või pall jm.

Eesti tüüp EM Jaluta jooksen, käsita kisun, kõrita karjun, valuta vingun? Mõistatus tähendab FLR-rahvastel kõige sagedamini suitsu, aga ka humalaid, kerkivat tainast vm. Eesti tüüp EM Käeta lööb, jalata käib ja suuta kõneleb?

Lõunaeesti mõistatus EM Siivuta lindas, hambita purõ? Tüübi EM Siibita lennab ja jaluta võttab kinni? Otto kirjapanek Jõhvist tähendusega Aed võttab lumesao kinni. Nahata sündinud olendeid, meenutatakse ka rühmasmille inglispärane pealkiri on hoopis Sündinud isata ja emata; räägib sündides Born Without Father or Mother; Speaks at Birth ; tähendusteks on siin muna, sõnnik ja püssikuul.

Ainsad läänemeresoome ja vene lähendid neile rühmadele on EM ja all eesti tüübitiitlid vastavalt Ilma luuta kongerdab?

Splashi müra soolestiku takistusega. Äge soolestiku takistus. Ägeda soolestiku takistuse ravi

Stereotüübid loomadest, kelle häälitsused kostavad kaugele maale või üle ilma Taylori rühmas Cow s Groans Heard over the World on laia rahvusvahelise levikuga ja tähendavad peam. Põhiliselt äikest, harvem kirikukella tähendavad ka EM juures registreeritud soome, karjala, läti ja vene vasted.

Эта большая комната называется обсервационной палубой, - продолжил робот.

Eesti põhivorm on Hobu hirnub Hiiumaal, hääl kostab meie maale? Sümptomid avastatud üldise uurimisega soole takistuste patsiendile: 1. Valya sümptom - venitatud soole silmus, kontuur läbi esiküljel kõhu seina. Sümptomi voolik Grekova - nähtav läbi kõhu seina soole peristaltsi. Bayeri sümptom - asümmeetriline puhitus. Sümptom of Woyre Anssurs - IleoceCali piirkonnas tumenemine käärsoole takistus. Triad Borhardt - Ujumine minevikus piirkonnas ja hyporochondriumi, mao ja oksendamise võimatuse võimatus, mitte leevendust.

Seda täheldatakse, kui mao jaotus. Triad delbe. Täheldatakse, kui täheldatakse peensoole lõppu. Sümptom Karevsky - Lucky praegune soole takistus. Sapi kivide põhjustatud soolestiku obstruktsioonis täheldatakse. Sümptomid tuvastatud palpatsiooni kõhtu soole obstruktsiooni: 1.

Sümptom Leotta. Seda täheldatakse kleephaigus. Shimana tantsu sümptom - Kui palpatsioon piirkonnas pimesooles on määratletud kui tühjus.

Täheldatakse, kui pimedat soolestik on täheldatud. Schwartzi sümptom Epigastrias on valulik elastne kasvaja samaaegse pugamisega. Täheldati mao ägeda laienemisega. Sümptom Tsulukidze- Käärsoole invaginaadi palpatsiooniga, volditud servade süvendamine, mille ümber on väikesed kasvajakujundused peepevad - rasva ripatsid. Sümptomid avastatud löökpillid kõhtu soole takistuse: 1. Kivule sümptom - kõhu ja samaaegse auscultatsiooni löökpillidega kuulata metallist tooni heli.

Sümptom Vortmanna - Metalli tooni heli kuulatakse käärsoole all oleva sinise ja tavalise Tympaniini kohal. Sümptom Mathieu - epigastrites kuulatud splashi müra naba kiire löögi ajal. Sümptomid avastatud auscultation kõhu takistuse soolestiku: 1.

Slyovi sümptom - müra splash kõhuõõnde. Speskukotski sümptom - - müra "langevad tilgad". Täheldatud hilisemates etappides. Sümptomid, mis on tuvastatud soolestiku takistuse patsiendi sõrme rektaalse uurimisega: 1. Simt Grekova-Hochnegheg - Tühjendage AmpU-sarnane sirge soolestiku, mille esisein on väljaulatuvad hinged. Tagumine läbipääsuperiood.

Sünonüüm - "Obukhovi haigla sümptom". Simt Trevsk - In Vedeliku sissetoomise hetk pärasoolele kuulatakse takistuse riisi. Sümptom Tseg Mandinethe- Sigmoidse soole obstruktsiooni all töötlemata kärped urineerimisel pärasoole sisse viia ainult ml vett. Suurte annuste patsiendi vee ei hoia. Valu allosas belly simt kasutatavad sümptomid Sooleeksusoodustuse diagnostika: 1 1. Kadyani sümptom - pneumotooneumi diferentsiaaldiagnoosimise ja soolestiku möödumise diagnoosimiseks.

Pneumoperitoneumiga kaob maksava rumalus, peamine heli on kõikjal ühtlane ja soole paraesis, maksa rumalus ei kao täielikult, tamplaaniline heli säilitab tooni. Vanaema sümptom - diferentsiaaldiagnoos Kasvaja ja invaginaatide vahel. Veri pesemisvee puudumine pärast klistiiri ja sõtkuva patoloogilise hariduse tõttu märgitakse kasvaja olemasolu. Verker M.

Diagnoos ja meditsiiniline taktika teravate kõhuhaigustega "äge kõht". Põhja-Kaukaasia piirkondlik kirjastus. Pyatigorsk,pp. Lazovsky I. Kataloog kliinilised sümptomid ja sündroomid. Lyzhhar F. Matyushin I. Sümptomid ja sündroomid operatsioonis. Tervis,lk. Mondor G. Hädaolukorra diagnoos. Belly, t.

  1. Вода, омывшая мое лицо, очистится за доли Она повернулась и направилась к одному из самых больших сооружений в тупике.
  2. Suurenenud arv leukotsüütide uriinis ja veri

Kliiniliselt soolestiku obstruktsioon väljendub kõhuvalu, iivelduse, oksendamise, väljaheite viivituse ja gaaside valu all. Intestical'i obstruktsiooni diagnoosimisel võetakse arvesse füüsilise läbivaatuse palpatsiooni, löökpillid, kõhuõõnsade andmedsõrmekoolituse ülevaade kõhuõõnde radiograafia, kontrastse radiograafia, kolonoskoopia, laparoskoopiat.

Teatud valu allosas belly simt soolestiku takistustega on võimalik konservatiivsed taktika võimalikud; Muudel juhtudel teostatakse operatsioon, mille eesmärk on soolestiku või selle väljalahustava soolestiku sisu taastamine, soole olemasolu resektsioon. Üldine Soole obstruktsioon Ileus ei ole sõltumatu nosoloogiline vorm; Gastroenteroloogia ja koloproktoloogia, see riik areneb kõige rohkem erinevad haigused. Soole obstruktsiooni puhul on sisu edendamine suguharu häiritud - pooleldi teenitud toidu massid Seedetrakti järgi.

Soole obstruktsioon on polüetiline sündroom, mis võib olla tingitud mitmesugustest põhjustest ja neil on erinevad vormid. Selle raske riigi tulemustes on selle raske riigi tulemustes otsustava tähtsusega tegurid, õigeaegsus ja korrektsus. Soolestiku takistuse põhjused Areng erinevad kuju Soole obstruktsioon on tingitud selle põhjustest.

Seega areneb spastiline takistus soolestiku refleksi spasmi tulemusena, mis võib olla tingitud mehaanilisest ja valusast ärritusest, soolte, verevalumite võõrkehasid, verevalumid ja kõhu, ägeda pankreatiidi, nefrolityiaasi ja neerukultuuride gematooomide võõrkehad, sapi Koolikud, basaalpneumoonia, pleuriit, hemo- ja pneumotoorax, ribide luumurrud, äge müokardiinfarkt ja muud patoloogilised seisundid. Lisaks võib dünaamilise spastilise takistuse arendamist seostada orgaaniliste ja funktsionaalsete kahjustustega närvisüsteem CMT, vaimne trauma, seljaaju vigastus, isheemiline insult jnesamuti discratoorne häired mesenterilaevade tromboos ja embolimine, düsenteeria, vaskuliithürdrungi haigus.

valu allosas belly simt

Paralüütiline soolestiku takistused viivad paresti ja paralüütilisi sooleid, mis võivad tekkida peritoniidi tõttu, operatiivsetest sekkumistest kõhuõõnde, hemoperitooniumi, morfiini mürgistuse, raskmetallide soolade, toidutoksikuinfektsioonide sooladele jne. Valu allosas belly simt erinevad tüübid Mehaaniline soolestiku takistus toimub mehaaniliste takistuste kohta toitumismasside edendamise viisil.

Obstrumenteeriva soolestiku takistus võib põhjustada viljakate kivid, sapi betoonid, kaamerate kogunemine; Sisemine soolevähk, võõrkehad; Soole täiendamine väljaspool kõhuorganite kasvajaid, väikesi vaagnaid, neerud. Strenglation soole obstruktsiooni iseloomustab mitte ainult soolestiku luumeni kokkusurumisele, vaid ka mesenterihaevade kokkusurumisele, mida võib täheldada hernia rikkumises, soolede purunemise, invasiini purustamisel, sõlmede moodustamisest - ülekaalulisusest ja soolestiku silmuseid.

Rikkumiste andmete väljatöötamine võib olla tingitud soolestiku pika mesenteri esinemisest, armi raskevestikustest, adhesioonidest, lahinguid soolestiku vahel; kehakaalu järsk langus, pikk nälg koos järgneva ülearega; Äkiline kõhuõõne suurenemine. Vaskulaarse soolestiku takistuse põhjus on mesenteriliste anumade äge ummistumine mesenteriliste arterite ja veenide tromboosi ja emboolia tõttu.

Kaasasündinud soolestiku obstruktsiooni arendamine reeglina eksisteerivad anaomaaliad soole toru kahekordistamise, atresia, mekklev diverticulus, jne arendamiseks. Klassifitseerimine Soolestiku takistuse klassifitseerimiseks on mitmeid võimalusi, võttes arvesse erinevaid patogeneetilisi, anatoomilisi ja kliinilised mehhanismid. Sõltuvalt kõigist nendest teguritest rakendatakse diferentseeritud lähenemisviisi soolestiku obstruktsiooni ravisse. Morfofunktsionaalsed põhjused eraldavad: 1.

Dünaamiline soole takistus, mis omakorda võib olla spastiline ja paralüütiline. Mehaaniline soole takistus, sealhulgas vormid: strengulatory praegune, inföördumine, noual haridus takistab intrantsestiin, ekstrainestaalne segatud kleepuv takistus, invagineerimine 3.

Vaskulaarse soolestiku obstruktsioon soole infarkti tõttu. Seedetrakti patentide rikkumise astme kohaselt võib soolestiku takistuse täielik või osaline; kõrval kliiniline voolu - Äge, subakuut ja krooniline. Soolehaiguste tekkimise ajaks, kaasasündinud soolestiku takistused, mis on seotud embrüonaalsete soolestiku arengu defektidega, samuti omandatud sekundaarse obstruktsiooniga muudel põhjustel. Ägeda soolestiku obstruktsiooni arendamisel eristatakse mitu faasi etapid.

Nn Ileis Creek "faasis, mis jätkub 2 kuni tundi, valu ja kohalikud kõhu sümptomid valitsevad.

valu allosas belly simt

Mürgistuse etapi esimese etapi asendamine kestab 12 kuni 36 tunni jooksul ja seda iseloomustab "kujuteldav heaolu" - haaratsikuva valude intensiivsuse vähenemine, soole peristantide nõrgenemine.

Samal ajal on varajased gaasid, väljaheite viivitus, puhitus ja kõhu asümmeetria. Hiljades soolestiku obstruktsiooni lõppstaadiumis, mis tulevad 36 tundi haiguse algusest, arenevad hemodünaamika ja peritoniidi terav kahjustus. Sümptomid soolestiku takistuse Sõltumata soole takistuse tüübist ja tasemest on väljendunud valu sündroomtoolimine, juhatuse latentsus ja varajased gaasid. Kõhuvalu kannavad haarata kujuga talumatut iseloomu. Võitluse ajal, mis langeb kokku peristaltilise laine, patsiendi nägu moonutatud valu, ta moans, võtab erinevaid sunnitud positsioone squating, põlve küünarnukk.

Valude kõrgusel ilmuvad šoki sümptomid: naha pallor, külm higi, hüpotensioon, tahhükardia. Valu sakrament võib olla ravimid tsüstiidi tablettidest salakaval märk, mis näitab soole nekroosi ja närvi lõppude surma.

Pärast kujuteldavat sidurit tekib soolestiku obstruktsiooni algatamine, peritoniit paratamatult. Teine soolestiku takistuse tunnus on oksendamise märk. Eriti rikkalik ja mitmekordne oksendamine, mitte leevendust areneb lihtsa takistusega.

Esialgu sisaldavad oksesid toidujääke, seejärel sapi, sisse hilinenud periood - soole sisu Calla oksendamine koos lihvimise lõhnaga. Madala soolestiku obstruktsiooni oksendamisega korratakse reeglina korda. Tüüpiline väikese soolestiku obstruktsiooni sümptom on tooli ja gaaside latentsus. Sõrme rektaalne uuring tuvastab väljaheite puudumise pärasoole, ampoli venitamise, sfinitri haigusega. Väikese soolestiku suure kasutuseta ei pruugi väljaheide olla; Soole osakondade tühjendamine soolega tekib sõltumatult või pärast klistiiri.

Soole obstruktsiooni puhul, kõhupuhitus ja asümmeetria, silma peristalistlikust nähtav. Diagnostika Kokkurtseptsiooniga kõhuga patsientidel soolestiku obstruktsiooni, tympaniidi metallist tooni määratakse valu allosas belly simt Kivee ja osutades löökpillid heli.

Auscultictive varases faasis selgus suurenenud soole peristalistlik, "müra splash"; Hilinenud faasis - nõrgenemine peristaltika, müra langeva languse. Soolestiku obstruktsioonis on venitatud soole silmus Valya sümptom peegestatav; hilisemate kuupäevadega - eesmise jäikus kõhu sein. Tähtis diagnostiline väärtus Sellel on rektaalne ja vaginaalne uuring, millega saate paljastada pärasoole, väikeste vaagna kasvaja.

Instrumentaalsete uuringute käigus kinnitatakse soolestiku obstruktsiooni olemasolu objektiivsus.

Köite sissejuhatuses antakse ülevaade registri koostamisloost ja struktuurist ning paralleelide leidmiseks kasutatud allikmaterjalist, kõneldakse Archer Taylori kogumiku sisust, mahust, folkloristlikust tähtsusest, aine sealsest esitus- ja liigitusviisist, mõistatuste tüpoloogiaprobleemidest köite EM III:2 koostamisel tekkinud muljete põhjal ning tuuakse 40 konkreetset näidet tutvustamaks Taylori ainerühmade ja tüpoloogiliste kirjete sisu ja vahekordi läänemeresoome-läti-vene mõistatustega. Sissejuhatusele järgneb allika- jm. Köite lõppu on paigutatud mitmesuguseid lisasid: 1 EM-tüübinumbrite loendid, mis näitavad eesti vastete leidumust iga üksiku naaberrahva allikais ja Taylori raamatus ning tüüpe, mille eesti alliktekstid on tegelikult mittefolkloorsed tõlked mõne teise rahva mõistatustest, üleskirjutaja omalooming ja tüpoloogiline üksus on asutatud puhttekstoloogilistel põhjustel; 2 statistilisi lühikokkuvõtteid ja tähelepanekuid paralleelide registri põhjal; 3 kaardimaterjali: läänemeresoome rahvaste asualade kaart; soome-karjala traditsioonialade kaart; 16 kartogrammi, mis näitavad igast Eesti kihelkonnast pärineva mõistatusainese seosetihedust suhtelist sarnasust iga mitte-eesti materjaliga.

Kõhuõõnde radiograafias määratakse iseloomulikud soolestikud pumbatud gaas vedelate tasemetegakuubikukausid kuplijuline valgustumine vedeliku horisontaalse taseme kohalperiidi sümptomite sümptom ristlõike viha olemasolu soolestiku.

Seedetrakti röntgenkiirte kontrasti uurimistöö kasutatakse rasketel diagnostilistel juhtudel. Sõltuvalt soolestiku takistuse tasemest võib kasutada baariumi läbipääsu röntgenkiirte soolestikus või irrigaskoopias. Kolonoskoopia võimaldab teil kontrollida suurte soolede distaalseid jagunemisi, et tuvastada soolestiku ühendamise põhjus ja mõnel juhul - võimaldavad ägeda soolestiku takistuse fenomeenid.

Ultraheli kõhuõõnde soolestiku obstruktsiooni on raske tänu väljendunud soole pneumeerimise, kuid uuring mõnel juhul aitab tuvastada kasvajaid või põletikulisi infiltrate. Diagnostika käigus tuleb akuutse soole takistusi diferentseerida soole paraesist - soole stimuleerivate soole stimuleerivate soole stimuleerivate soole stimuleerimisel; Novociin Panefral blokaad toimub. Vee ja elektrolüütide tasakaalu parandamiseks intravenoosne manustamine Soolalahused.

MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE IV:3 EESTI MÕISTATUSED AENIGMATA ESTONICA - PDF Free Download

Kui soolestiku takistus ei ole võetud võetud meetmete tulemusena võetud, on vaja mõelda mehaanilise Ileus, mis nõuab kiireloomulist kirurgilist sekkumist. Operatsiooni soolestiku takistuse eesmärk on kõrvaldada mehaaniline takistus, soole olemasolu resektsioon, vältides korduva väärtuse langust. Väikeste soolte obstruktsiooni all võib teostada väikese soole redigeerimist enteroentoanastomoosi või enterokolistomootori kehtestamisega; Deinvagination, soolestiku silmade joote, kleepantide dissektsiooni jne, soolestiku obstruktsiooni tõttu käärsoole kasvaja tõttu toodetud õlitonektoomia ja ajutise kolorosti määramise tõttu.

Paljude soolelistes kasvajates on anastomoosi möödumine ülejäetud; Peritoniidi arendamisega teostatakse transversarismi. Posetoperatiivses perioodil toimub hüvitis, lagunemine, antibakteriaalne ravi, valku ja elektrolüütide tasakaalu korrigeerimist, soolestiku liikuvuse stimulatsiooni. Ennustus ja ennetamine Prognoos soole obstruktsiooni sõltub algusest algus ja täielikkuse ravi mahtu. Ebasoodsa tulemus tekib siis, kui viimasel ajal tunnustatud soole takistab nõrgenenud ja eakatel patsientidel kasutuskõlbmatute kasvajatega.

Mis väljendunud kleepuv protsess kõhuõõnes on retsidiivide soole takistus. Soole takistuse väljaarendamise ennetamine hõlmab soole kasvajate õigeaegset sõelumist ja eemaldamist, kleepuva haiguse ennetamist, sära sissetungi kõrvaldamist, Õige toituminevältides vigastuste jne kahtlustatavat soolestiku takistuse, kohene kaebus arstile on vajalik.

Kohler-Volkovitši sümptom on iseloomulik ägeda apenditsiit 2. Sümptom "splash müra". Lahtiselt heli maos, kuulanud lamades asendis lühikese kiire puhub sõrmede piki vaesuspiirkonnas; Näitab gaasi ja vedeliku olemasolu maos, valu allosas belly simt mao hüpektiga või selle sisu evakueerimise korral hilineb.